Presentatie Teamontwikkeling

Published Sep 14, 20
6 min read

Team Management

LeiderschapBegeleiding

Een effectief team functioneert goed op 5 niveaus. Maak daarom een analyse op deze 5 niveaus en vind aangrijpingspunten voor diagnose en interventies, voor teamontwikkeling. Het team heeft heldere teamdoelen op zowel korte als de lange termijn met commitment van alle teamleden. Het team heeft: een heldere taakstructuur met goed functionerende procedures voor samenwerking en besluitvorming om tot goede resultaten te komen,regelmatig overleg over het functioneren als team en wat de volgende stap is in de teamontwikkeling,een resultaatgerichte structuur,een efficiënte manier van werken met het oog op vooruitgang,en met normen en de standaarden die sturen op excellentie.

Integendeel, het team leert om te gaan met conflicten en heeft daar profijt van in het bereiken van haar teamdoelen.Het leiderschap is aangepast aan de behoeften van het team en de teammanager wordt gerespecteerd.Er is sprake van een gelijkgericht betrokkenheid en een gezamenlijke inzet. Er bestaat erkenning voor elkaar als teamlid en voor elkaars professionele en persoonlijke kwaliteiten.De teamontwikkeling ondersteunt een verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling van de teamleden.Het team streeft toenemende autonomie na, waarbij iedereen beslissingen kan nemen die voor de eigen werkuitvoering van belang zijn.

Weet dat uiteindelijk ieder probleem een probleem op interactieniveau wordt. Maar trap er niet in. Want de oorsprong van de moeilijkheden met teamontwikkeling ligt toch vaak op een ander niveau (teamontwikkeling onderzoek). Als namelijk de doelen niet helder zijn, procedures verschillend worden geïnterpreteerd of de structuur niet klopt, dan heeft dat, als je maar lang genoeg wacht, altijd consequenties voor de relaties tussen de teamleden.

Leidinggeven

Als je dat al denkt, ga dan in ieder geval eerst even te rade bij alle andere niveaus, hoe zit het daarmee? In de praktijk blijkt dat je het meeste succes hebt in teamontwikkeling met interventies op inhouds- en procedureniveau omdat het op deze niveaus vaak ontbreekt aan duidelijkheid en eenduidigheid. teamontwikkeling werkvormen.

Werken In TeamverbandBusiness Coaching

En dat is voor de teammanager trouwens makkelijker dan te sleutelen op interactieniveau. Ieder team kent patronen in de manier waarop teamleden met elkaar omgaan, die kunnen productief zijn, maar vaak is dat ook niet het geval. Voor een volgende stap in teamontwikkeling, breng je dus met je team de interactiepatronen in kaart.

Bespreek vervolgens de resultaten en bepaal samen hoe het beter kan. Hieronder volgt een turflijst, die voortkomt uit de groepsdynamica, waarmee je informatie kan verzamelen. Welk gedrag zie je wel en niet in het team? Verzamel deze informatie in het algemeen, of per persoon. Maak dan een matrix met gedragingen op de verticale en de namen van de teamleden op de horizontale as.

Coachen

Dat kan dan weer een reden zijn om te kiezen voor een andere bijdrage met een hogere teameffectiviteit. Grofweg onderscheiden we de volgende categorieën van gedrag: Taakgericht: vragen of antwoordenRelatiegericht: positieve of negatieve reactie Hieronder zijn deze categorieën wat verder uitgewerkt. Vragen naar: 1. De richting, informatie, herhaling, verduidelijking. 2.

Management TeamSamenwerken In Teams

Een voorstel: naar een actie en mogelijkheden daartoe. 4. Voorstellen doen: de discussie sturen, ruimte geven voor reacties, antwoorden.5. Mening geven: evalueren, analyseren, gevoelens of wensen.6. Richting aangeven: met informatie, herhalingen, samenvatten, bevestigen, verduidelijken. 7 - onderwerpen teamontwikkeling. Meevoelen: zich solidair tonen, steunen, erkenning geven, hulp bieden, belonen.8. Spanning eraf halen: met een grapje, lachen, goedkeuring geven.9.

10. Laten zien dat je het oneens bent: stilzwijgend weerstand bieden, formeel doen.11. Zich gespannen tonen: hulp vragen, zich terugtrekken, dichtklappen.12. Zich vijandig opstellen: anderen kleineren, sarcastische opmerkingen maken, zelfbevestiging zoeken, de zaak in het belachelijke trekken. Het turven van gedrag van teamleden geeft inzicht in de patronen. Bespreek de resultaten met bijvoorbeeld de volgende vragen: Wat doen we als team vooral, wat minder? Wat helpt, wat niet? Hoe kijken de individuele teamleden naar hun eigen bijdragen? Hoe zit het met de teameffectiviteit? Je kunt nog verder gaan met deze teamanalyse, nl.

Samenwerken In Teams

Waar zijn we eigenlijk mee bezig, en waarmee helemaal niet? Bijv. 1 en 6 verwijzen naar een ‘oriëntatie op de werkwijze’. Met veel vragen naar een richting, naar informatie en ook veel antwoorden op die vragen, dan is de focus van het team gericht op de eigen werkwijze. Dat kan een aandachtspunt zijn.

1 en 6 verwijzen naar oriëntatie op de werkwijze2 en 5 verwijzen naar evaluatie3 en 4 verwijzen naar concrete voortgang van de taak en teamdoelen7 en 12 verwijzen naar integratie, betrokkenheid8 en 11 verwijzen naar spanningsbeheersing9 en 10 verwijzen naar besluitvorming Even voor de duidelijkheid: dit gaat niet over goed of fout.

Maar met vrij objectieve gegevens kan je reflecteren met het hele team (taalontwikkeling stimuleren). Daarmee kan je de samenwerking in het team te verbeteren en de teameffectiviteit te vergroten. Voorwaarde voor deze werkwijze is dat teamleden voldoende veiligheid in het team ervaren. Als dat niet zo is, dan lukt het niet om samen open en eerlijk te reflecteren.

Leiderschap

Soms zijn die patronen behulpzaam in teamontwikkeling. high performance team. Maar als de relaties vast zitten, dan kunnen ze succes en plezier behoorlijk in de weg zitten. Gezonde, prettige en productieve samenwerking is open en rijk, daarin wisselen de patronen in samenwerking. Dan weer heeft de één de leiding, en dan weer de ander.

De CEO wil dat anderen initiatief nemen, maar de MT-leden wachten op het initiatief van de CEO, die altijd wel met iets komt.Kritische bijdragen van HR worden steeds weer afgestraft.Als we samen iets moois bedenken, is er één manager die het succes claimt. Als je een ‘vast’ patroon constateert in je team, is het tijd om te reflecteren op de samenwerking.

Zo zijn er 8 verschillende patronen te onderscheiden bij mensonderscheidt die in de samenwerking zichtbaar zijn. Zelfdefinitie: ik ben sterker, beter dan jij; ik overzie ‘het’Definitie van de ander: jij bent zwak en hulpbehoevendRelatiedefinitie: jij moet naar mij luisteren Zelfdefinitie: ik ben beter dan wie ook, ik vertrouw alleen op mezelfDefinitie van de ander: jij bent vijandig en zwakRelatiedefinitie: kijk naar mij en voel je minderwaardig Zelfdefinitie: ik ben kwaad, bedreigendDefinitie van de ander: jij bent vijandig en zwakRelatiedefinitie: kijk naar mij en voel je minderwaardig Zelfdefinitie: ik ben anders dan anderen, ik heb niemand nodigDefinitie van de ander: jij bent onbetrouwbaar, jij mag mij nietRelatiedefinitie: wees bang voor mij Zelfdefinitie: ik doe alles verkeerd, het is allemaal mijn schuldDefinitie van de ander: jij bent bedreigendRelatiedefinitie: bemoei je maar niet met mij Zelfdefinitie: ik ben zwak en gewillig, ik heb hulp nodigDefinitie van de ander: jij bent steviger dan ikRelatiedefinitie: jij moet mij helpen en leiding geven Zelfdefinitie: ik ben vriendelijk, aardig en meegaandDefinitie van de ander: jij bent ook vriendelijk en aardigRelatiedefinitie: zeg maar wat je wilt, ik ben tot alles bereid Zelfdefinitie: ik ben evenwichtig, betrouwbaar en sympathiekDefinitie van de ander: jij ben ook evenwichtig en sympathiekRelatiedefinitie: wij mogen elkaar graag Als binnen het team ontevredenheid bestaat over de samenwerking, maak dat dan bespreekbaar.

Teamleiders

Als het wat gevoelig ligt, reflecteer dan met één partij en verzin een strategie om het beklemmende patroon te veranderen. Degene die last heeft kan het eigen gedrag veranderen en de ander tot effectiever gedrag verleiden. Altijd spelen TAAK en RELATIE een rol in een team. Teams hebben meestal een voorkeur.

More from Meditatie timer

Navigation

Home

Latest Posts

Kinderyoga Materialen

Published Dec 30, 21
6 min read

Cupping Massage Maastricht - goede recensies

Published Dec 28, 20
6 min read

Relax Sport Maastricht

Published Dec 12, 20
6 min read